Books

Download
FREE BOOK DOWNLOAD!
IRAN IN WORLD POLITICS: THE QUESTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC (Hurst/Oxford University Press, 2008)
Pre-publication copy
Iran in World Politics.pdf
Adobe Acrobat Document 899.1 KB

 

Bloomsbury 2013

 

Cambridge University Press (2014)

 

"The essays cover topics such as Khomeini's role as a historical personality, his political philosophy and its application to the constitution and politics of Iran, his stance toward the West, and his attitudes toward issues of gender.  Each contribution relates well to the theme, and the editor has done a remarkable job in integrating the work of various scholars.  On the topic of Khomeini, this is one of the best works available." -- Choice 

 

 

Cambridge University Press (2017)

THE GLOBAL MIDDLE EAST, Series

 

 

 

آفتاب- سرویس فرهنگ و ادب: انتشارات شیرازه کتاب " سیاست بین‌الملل درخلیج فارس" را در عرفه 12 راهروی 21 در شبستان مصلا عرضه کرده است. این کتاب به نویسندگی آرشین ادیب مقدم و ترجمه داود غرایاق زندی به قیمت 6 هزارو پانصد تومان است. 
در معرفی کتاب مذکور تاکیده شده که " تبار شناسی فرهنگی دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را متفاوت از آثار رایج در این زمینه کرده است. این ویژگی‌ها به نقد رهیافت‏های رایج مطالعه مباحث 
امنیتی خلیج فارس از یک سو و طرح رویکرد و دیدگاه جدید در مورد منطقه از سوی دیگر حتی فراتر از نظریات انتقادی با رویکرد فرهنگی باز می‏گردد." نویسنده معتقد است که " این ویژگی‏ها باعث شده تا 
مطالعه این کتاب برای طیفی از خوانندگان جالب توجه باشد. از یک سو برای بسیاری از کسانی که در حوزه پسامدرن و مکاتب فرهنگی و انتقادی در حوزه علوم اجتماعی مطالعه کرده‏اند، استفاده از 
مفاهیم این حوزه‏ها در مطالعه بین‏المللی و منطقه‏ای مفید خواهد بود و از سوی دیگر تحلیلی متفاوت و حتی چالش برانگیز برای استراتژیست‏ها و تحلیل‏گران سیاسی منطقه خواهد بود تا به ارزیابی
و بررسی بهتر و بیشتر حوزه‏های مطالعاتی خود بپردازند." در این معرفی ویژگی بسیار مهم کتاب این عنوان شده که "نویسنده ضمن این‌که با رویکردهای فرهنگی به مسایل خلیج فارس اشاره می‏کند، 

این مطالعه را به حوزه راهبردها نیز منتقل می‏کند. به عبارت دیگر، نویسنده با تاکید بر بحث ستیز و آنارشی در خلیج فارس، هر دو حوزه فرهنگی و راهبردی ستیز و آنارشی را به هم پیوند می‏زند و در عین حال هم‏نهادی از این دو حوزه مفهومی و تجربی پدید می آورد."